نه گلستان خواهدزبوستان ها جدایی نه دل داردخیال بی وفایی

ولیکن چرخش چرخ ستمگرزندبرهم رسوم آشنایی

غم زمانه خورم یافراغ یارکشم؟به طاقتی که ندارم کدام بارکشم؟

هرچه باشی بالب خندان میان دیگران عاقبت دست طبیعت اشک بارانت میکند

موجم کردی که بی قرارت باشم ابرم کردی که اشک بارانت باشم

درسکوت گل جلوه نمودی تامن چون خارهمیشه کنارت باشم

برای همیشه ماندن بایدرفت گاهی به قلب کسی گاهی ازقلب کسی

کاش کسی میفهمید وقت دلتنگی وزن کشیدن آه چقدسنگین است

نمیدانم خوابهایت راباکه شریک می شوی اما هنوزشریک تمام بی خوابیام توهستی

تنهایی یعنی:ذهنم پرازتوخال ازدیگران است اما کنارم خالی ازتو وپرازدیگرن است

هیچ دقت کردی کسی به سکوت آدم نمیرسه همه منتظرن به فریاد آدم برسن

بی بهانه توراهمیشه به خاطر می آور شاید....شاید...دوست داشتن همین باشد.


برچسب ها : مانند : فرد بلاگ ، بلاگ ، وبلاگ ،